Provozní řád

Prosíme o pozorné přečtení a dodržování provozního řádu. Při jeho nedodržování nenese provozovatel odpovědnost za vzniklé škody a újmy na zdraví, či majetku a může přistoupit k okamžitému ukončení pronájmu bez náhrady.

Příjezd a odjezd

 1. Ubytování hostů ve všech chatách probíhá vždy v neděli ve 12:00 hodin. Výjimky jsou možné po předchozí dohodě. Odhlášení a ukončení pronájmu vždy v sobotu do 17:00 hodin.
 2. Maximální počet ubytovaných, tj. 4 osoby včetně dětí v malých chatách a 9 osob včetně dětí ve velké chatě, nesmí být nájemcem překročen.
 3. Při nástupu na pobyt předloží hosté doklady totožnosti.
 4. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5.000,- Kč ve velké chatě a 3.000,- Kč v malých chatách v hotovosti oproti předání klíčů.
  Tato kauce bude v případě bezeškodného pobytu v hotovosti vrácena nájemci při převzetí chaty zpět pronajímatelem.

 5. Při pobytu přebírá host chatu včetně příslušenství bez závad a je povinen ji ve stejném stavu i vrátit.

 6. Chata musí být vyklizena a klíče předány pronajímateli v den ukončení pobytu.  Pronajímatel provede zběžnou kontrolu.
 7. Před odjezdem je host povinen uklidit pokoje a koupelnu, umýt nádobí, vyklidit lednici. Popel z kamen nevynášet. Nadprůměrné znečištění (v ceně je zahrnut standardní úklid, větší znečištění chaty jako bláto na podlaze, špinavá lednice, neumyté nádobí, nevyklizená myčka, špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem chaty apod) bude v případě neuvedení do pořádku účtováno smluvní pokutou ve výši až 2.000,--Kč a strženo z kauce. Za rozbité vybavení účtujeme pořizovací ceny. Před ukončením pobytu nájemce vyčká na příjezd správce a provede řádné předání objektu.

Pravidla chování hostů

 1. V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, užívání drog či jiných omamných a psychotropních látek.
 2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chat o přezouvání. Toto je důležité i z bezpečnostního hlediska - podlahovou krytinou v chatách je dlažba, při vstupu mokrou nohou by mohlo dojít k uklouznutí a zranění. Kolárna a prostor pro lodě se nachází v garáži a kotelně velké chaty.
 3. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš, popelnice), nebo jinak znečišťovat prostory chaty. 
 4. Na pokojích není možno užívat vlastní elektrické spotřebiče (přímotopy apod). Nájemce nesmí přemísťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z chaty též není možno přesouvat na terasu.
 5. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor chaty nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000,--Kč.
 6. Noční klid platí od 22:00 hod do 6:00 hod. Chaty se nacházejí v chatové oblasti s výskytem více lidí, nájemci jsou povinni chovat se proto slušně a ohleduplně.
 7. Nájemci nejsou oprávněni vodit do ubytovacího prostoru osoby neubytované.

 8. Lodě, prkna, lehátka, grily a veškeré vybavení a náležitosti chat jsou oprávněni využívat pouze a jedině řádní nájemci.

 9. Nájemci jsou oprávněni pohybovat se pouze na pozemku jimi řádně pronajaté chaty. Na pozemky jiných chat je vstup zakázán.

 10. Nájemce je oprávněn parkovat výlučně na pozemku jím pronajaté chaty.

 11. Do technických místností je nájemcům z bezpečnostních důvodů vstup přísně zakázán. Výjimku tvoří pouze kotelna v případě, kdy zde nájemci malých chat mají uložena kola. V tomto případě je vstup povolen pouze majitelům kol, a to pouze za účelem uložení, nebo vyzvednutí kol. 


Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Při odchodu z chaty je nájemce zodpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů, vodovodních baterií, oken a dveří.
 2. Trámy a zábradlí slouží jako podpěra a ochrana, nejsou tedy určeny k lezení, houpání a k podobným aktivitám. Na interiérovém schodišti je třeba dávat pozor, hrozí nebezpečí poranění.
 3. Pronajímatel seznámí nájemce s ovládáním a užíváním kamen. Je nutné, aby nájemce dbal na to, aby děti nesahaly na termostaty, horká kamna a elektrická příslušenství.
 4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru (každá chata disponuje vlastním hasičským přístrojem), situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V zimním období jsou ubytovaní povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z příjezdové cesty před chatou, majitel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. 
 5. Neparkovat auto jinde než na vyhrazeném parkovacím stání. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá. Nenechávat děti bez dozoru v objektu, na vodě, ani v jejich bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci.